مسائل قربانی

(۱)سوال> قربانی بر چه کسی واجب است؟

جواب> قربانی بر شخص عاقل، بالغ، مقیم، آزاد، صاحب نصاب باشد واجب است.

حیوان قربانی باید گوسفند، گاو، شتر و یا گاومیش باشد، غیر از اینها قربانی کردن حیوانات دیگر جایز نیست.

(۲)سوال>عمر حیوان قربانی؟

۱-مسئله: شترپنج سال، گاو یا گاومیش دو سال و گوسفندحداقل یک سال داشته باشد. و اگر بره ای شش ماهه بود و به اندازه ای چاق بود که مانند گوسفند یک ساله به نظر می آمد قربانی کردنش جایز است.

(۳)سوال> حیواناتی که قربانی کردنشان جایز نیست؟

۲-مسئله: قربانی کردن گوسفند کور و یا کر جایز نیست.

۳-مسئله: گوسفندی که بیش از یک سوم بینایی اش را از دست داده و یا یک چشمش کور باشد جایز نیست.

۴-مسئله: گوسفندی که یک پای آن قطع شده باشد.

۵-مسئله: گوسفندی که پستانش قطع شده باشد.

۶-مسئله: قربانی کردن گوسفند اخته اشکالی ندارد.

(۴) سوال> وقت قربانی کردن؟

۷-مسئله:از روز دهم ذی الحجه تا غروب دوازدهم ذی الحجه وقت قربانی کردن است.

۸-مسئله:برای شهریها وقت قربانی کردن بعد از نماز عید می باشد، وبرای روستایی ها که نماز عید ندارند بعد از طلوع صبح صادق، اما اگر شهر نشینی گوسفند خود را به روستا فرستاد، می توانند گوسفند او را قبل از نماز عید ذبح کنند. همچنین اگر روستایی گوسفند خود را به شهر فرستاد برای قربانی کردن باید بعد از نماز عید قربانی شود.(محل قربانی معتبر است)

۹-مسئله: قربانی کردن در هر سه روز عید جایز است ولی روز اول عید بهتر است.

(۵)سوال> مسائل گوشت قربانی؟

۱۰-مسئله: فروختن گوشت قربانی ویا دادن حصّه ای از آن به قصّابان به جای دستمزد، جایز نیست.

(۶)سوال> مسائل پوست قربانی؟

۱۱-مسئله:دادن پوست قربانی به جای دستمزد به قصّابها جایز نیست.

۱۲-مسئله: استعمال پوست قربانی برای صاحب قربانی جایز است، همچنین هدیه دادن آن به فقیر ویا ثروتمند جایز است.

۱۳-مسئله: چنانچه اگر بعد از استعمال آن را فروخت باید قیمتش را صدقه کند.

۱۴-مسئله: مستحق پوست قربانی کسی است که مستحق زکات باشد، بهترین مصرف پوست ویا گوشت قربانی مستحقین زکات اند.

۱۵-مسئله: دادن پوست قربانی به امام ویا مؤذن مسجد به جای حقوق درست نیست.

مولاناعبدالقدیرملکریسی اسپکاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *