حديث شريف

حدیث روز

▫️ ✅حدیث روز✅ ♦️دانا چه کسی است؟ ================ “الْکَیِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ